1
2
3
4
5
6

Wordt één van volgende werken uitgevoerd?

 1. Graafwerken
 2. Grondwerken
 3. Funderings- en verstevigingswerken
 4. Waterbouwkundige werken
 5. Wegenwerken
 6. Plaatsing van nutsleidingen o.a. riolen, gasleidingen, elektriciteitskabels, enz. en tussenkomsten op deze leidingen, voorafgegaan door andere in deze paragraaf bedoelde werken
 7. Bouwwerken
 8. Montage en demontage van geprefabriceerde elementen, liggers, kolommen, enz.
 9. Inrichtings- of uitrustingswerken
 10. Verbouwingswerken
 11. Vernieuwbouw
 12. Herstellingswerken
 13. Ontmantelingswerken
 14. Sloopwerken
 15. Instandhoudingswerken
 16. Onderhouds-, schilder- en reinigingswerken
 17. saneringswerken
 18. Afwerkingswerkzaamheden behorende bij één of meer werken bedoeld in de punten 11 tot 17.

Worden werkzaamheden met specifieke risico's uitgevoerd?

 1. Werkzaamheden die de werknemers aan gevaren van bedelving, wegzinken of vallen blootstellen?
 2. Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische agentia die een bijzonder risico voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden?
 3. Werk met ioniserende stralingen?
 4. Werkzaamheden in de nabijheid van elektrische hoogspanningslijnen of –kabels of van leidingen onder een inwendige druk van 15 bar of meer?
 5. Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan een risico op verdrinking?
 6. Ondergrondse werken en tunnelwerken?
 7. Werkzaamheden met duikuitrusting?
 8. Werkzaamheden onder overdruk?
 9. Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt?
 10. Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van geprefabriceerde elementen?
Gaat het om boor- en winningswerkzaamheden in de winningsindustrie?
Gaat het om werken aan bruggen, tunnels, viaducten, aquaducten, watertorens, pylonen of fabrieksschouwen?
Gaat het om de montage van installaties, inzonderheid, productie-, transformatie-, transport- en behandelingsinstallaties en de tussenkomsten op deze installaties, met uitzondering van de werken uit vraag 1. (Plaatsing van nutsleidingen o.a. riolen, gasleidingen, elektriciteitskabels, enz. en tussenkomsten op deze leidingen, voorafgegaan door andere in deze paragraaf bedoelde werken’) en met uitzondering van de werken die betrekking hebben op de funderingen, op de beton- en de metselwerken en op de dragende structuren?
Verduidelijking:
Indien montage van of tussenkomsten op installaties gepaard gaan met het plaatsen van nutsleidingen, die voorafgegaan worden door graafwerken, grondwerken, fundering- en verstevigingswerken of gepaard gaat met funderingen, beton- en metselwerken en werken op de dragende structuren Dan dien je hier NEEN invullen
Hoeveel aannemers zullen worden ingeschakeld?
Worden de werken uitgevoerd in een inrichting waar de opdrachtgever werknemers tewerk stelt?
Hoe groot is de oppervlakte van de werf?
Hoe groot is het totaal bedrag van de werken (excl. BTW)?
Is dit een werf van gemiddelde of grote omvang?
 • Ofwel werkvolume van meer dan 500 mandagen.
 • Ofwel duurtijd langer dan 30 werkdagen met 1 of meer ogenblikken waar meer dan 20 personen aanwezig zijn
Zal het werkvolume 5000 mandagen overschrijden?

Advies volgens vraagstelling.

Wetgeving van toepassing:
Wet Welzijn Hoofdstuk III is van toepassing.
Veiligheidscoördinator:
Aannemers coördineren onderling
Coördinatiestructuur:
Coördinatiestructuur is niet van toepassing
Type veiligheidscoördinator:
Aannemers coördineren onderling
Check In @ Work:
Check In @Work is niet van toepassing
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙